Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ spracovania Vašich osobných údajov

Názov spoločnosti: EVENSO s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mramorová 2, 821 06 Bratislava (prevádzka: Koceľova 9, 821 08 Bratislava)
IČO: 44966776 IČ DPH: SK2022912551

2. Dôvod spracovania osobných údajov

Na poskytovanie niektorých služieb potrebuje prevádzkovateľ (dodávateľ) poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si povinností a poskytovania služieb v najvyššej kvalite. Pri  vyplnení kontaktného formulára v sekcii e-shop, vždy uchovávame z bezpečnostných dôvodov všetky vaše údaje, spájajúce sa s našou spoločnosťou a službami, ktoré poskytujeme. Vaše kontaktné údaje slúžia ako súčasť registrácie objednávky tovaru, ktorý sa následne zasiela logisticky prostredníctvom našej zmluvnej doručovacej kuriérskej služby. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos získaných údajov do tretích krajín.

3. Osobné údaje

Pod pojmom osobné údaje sa rozumie meno, priezvisko, adresa bydliska (resp. adresa na doručenie zásielky), kontaktná e-mailová adresa a telefónne číslo.

4. Účel spracovania

Účelom spracovania je plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (predávajúci, dodávateľ) voči dotknutej osobe ako kupujúcemu (odberateľovi) a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov.

5. Informačný systém prevádzkovateľa o zákazníkoch
Doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa (dodávateľa) zo vzniku záväznej objednávky (resp. kúpnej zmluvy) a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie. Kategórie osobných údajov – meno, priezvisko, titul, kontakty na e-mail a pod., prevádzkovateľ uchováva na základe Nariadenia EÚ 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b pre možnosť naplnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a jeho zákazníkom a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

6. Práva dotknutých osôb (odberateľov) podľa nariadenia EÚ 2016/679

a) Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie v súvislosti s typom a rozsahom uchovávaných osobných údajov o objednávateľovi. Dotknutá osoba má tiež právo získať výpis osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o nej uchováva. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov v SR.

b) Právo na opravu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požadovať opravu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva. Tento má povinnosť ich bezodkladne opraviť – ak je to technicky možné. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov v SR.

c) Právo na vymazanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na zabudnutie – vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva na základe zákonnej povinnosti. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov v SR.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. V prípade, že spracovanie údajov je protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracovávania takýchto údajov. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov v SR.

e) Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť svojich údajov k inému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť dotknutej osobe v štruktúrovanom a bežne používanom formáte. Dotknutá osoba má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa k druhému nie je technicky možný. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov v SR.

g) Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytla prevádzkovateľovi. Toto odvolanie musí byť vykonané písomne. V prípade upretia tohto práva má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov v SR.

Prevádzkovateľ (dodávateľ) oboznamuje dotknuté osoby (odberateľ) s tým, že prostredníctvom mailovej adresy: evenso@evenso.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

a) poskytne podrobnejšie informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi
b) poskytne informáciu o rozsahu spracovaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom
c) vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracovávania

7. Spoločnosti zabezpečujúce technické riešenie internetových objednávok

EVENSO s.r.o. (prevádzkovateľ), Accounting & Business consulting, s.r.o. (účtovnícke služby), DPD SK (kuriérska spoločnosť)